[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่อง : การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบบูรณาการ


เรื่อง  การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบบูรณาการ

บทคัดย่อ  การเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถนำไปสอนได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีกระบวนการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 1000 |
ผู้เขียน : นางสุจิตรา จูมสีมา
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ศุกร์ ที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 33 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้